Saturday, February 6, 2010

SIT ELETTRONIKU GDID!

Nixtiequ navzaw li dan il-blog mhuwiex ser jibqa' jintuza. L-istess servizz qed jigi moghti fuq www.ahbar-tajba.webs.com

Grazzi.

Thursday, October 22, 2009

Il-Ħamis 22 t’Ottubru

Il-Ħamis 22 t’Ottubru Il-Ħamis tat-29 ġimgħa ta’ matul is-sena

L-Ewwel Qari Rumani 6: 19-23

Qiegħed nitkellem magħkom ta' bnedmin li aħna, għax in-natura tagħkom dgħajfa. Bħalma l-membri ta' ġisimkom kontu jassartuhom għaż-żína u l-ħażen, hekk issa dawn l-istess membri jassruhom għall-ġustizzja biex tkunu qaddisin. Meta kontu lsiera tad-dnub, kontu ħielsa f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja. Xi frott ħsadtu dak iż-żmien mill-ħwejjeġ li issa qegħdin iħammrulkom wiċċkom? It-tmiem ta' dawk il-ħwejjeġ hija l-mewt. Imma issa li ħlistu mid-dnub u sirtu lsiera ta' Alla, qegħdin taħsdu għalikom frott li jwassal għall-qdusija, u għandkom bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem. Għax il-ħlas tad-dnub hu l-mewt, imma d-don li tana Alla huwa l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesù Sidna.

Salm Responsorjali Salm 1: 1-2, 3, 4 u 6

Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu.

Hieni l-bniedem li ma jimxix

fuq il-pariri tal-ħżiena,

li ma jiqafx fi triq il-ħatjin,

li ma joqgħodx fil-laqgħat taż-żeblieħa;

imma fil-liġi tal-Mulej hi l-għaxqa tiegħu,

lejl u nhar jaħseb fil-liġi tiegħu.

Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu.

Hu bħal siġra

mħawwla ħdejn nixxigħat ta' l-ilma

li tagħmel il-frott fi żmienha,

u l-weraq tagħha ma jidbielx;

hu jirnexxi f'kull ma jagħmel.

Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu.

Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk;

iżda huma bħal tibna li jtajjarha r-riħ.

Għalhekk il-ħżiena ma jifilħux għall-ħaqq,

ma joqogħdux il-ħatja fil-ġemgħat tat-tajbin.

Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu.

L-Evanġelju Luqa 12: 49-53

F'dak iz-zmien Gesu' qal lid-dixxipli tieghu: "Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad! Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x'diqa għandi sa ma dan iseħħ! Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda; għax mil-lum 'il quddiem ħamsa minn nies f'dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra omm żewġha.

Wednesday, October 21, 2009

L-Erbgħa 21 t’Ottubru

L-Erbgħa 21 t’Ottubru L-Erbgħa tat-29 ġimgħa ta’ matul is-sena

L-Ewwel Qari Rumani 6: 12-18

Tħallux, mela, li d-dnub isaltan fuq dan il-ġisem tagħkom li jmut u toqogħdu għall-ġibdiet tiegħu; anqas ma għandkom tħallu l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu l-ħażen għas-servizz tad-dnub; imma offru ruħkom lil Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt għall-ħajja ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu t-tajjeb għas-servizz ta' Alla għall-ġustizzja tagħkom. Għax lilkom id-dnub ma għandux jaħkimkom, ladarba m'intomx tgħixu taħt il-Liġi, imma taħt il-grazzja. X'nagħmlu, mela? Ladarba m'aħniex taħt il-Liġi imma taħt il-grazzja, allura għandna nidinbu? Ma jkun qatt! Ma tafux li jekk intom toffru ruħkom lil xi ħadd b'ilsiera biex tobduh, ta' min tobdu tkunu l-ilsiera, kemm jekk dan ikun id-dnub, li jwassal għall-mewt, u kemm jekk tkun l-ubbidjenza li twassal għall-ġustifikazzjoni? Imma niżżu ħajr lil Alla: intom kontu lsiera tad-dnub, imma issa obdejtu minn qalbkom dik il-kwalità ta' tagħlim li ngħatalkom biex timxu fuqu; nfdejtu minn taħt id-dnub, imma tjassartu għall-ġustizzja.

Salm Responsorjali Salm 124: 1b-3, 4-6, 7-8

L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej.

Li ma kienx il-Mulej magħna,

ħa jgħid hekk Iżrael li ma kienx il-Mulej magħna -

meta qamu għalina n-nies,

ħajjin kienu jibilgħuna,

meta nxtegħlu bl-għadab għalina.

L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej.

L-ilma kien jgħerriqna,

il-wied kien jgħaddi minn fuqna;

minn fuqna kien jgħaddi mewġ ta' l-ilma qawwi.

Mbierek il-Mulej, li ma telaqniex

priża għal snienhom.

L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej.

Ħajjitna bħal għasfur ħelset

mix-xbiek tan-nassaba.

Ix-xibka tqattgħet,

u aħna ħrabna.

L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej,

li għamel is-sema u l-art.

L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej.

L-Evanġelju Luqa 12: 39-48

F'ak iz-zmien, Gesu' qalilhom: "Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf xħin ikun ġej il-ħalliel ma kienx se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem." "Mulej?" qallu Pietru," din il-parabbola qiegħed tgħidha għalina, jew għal kulħadd?" Wieġbu l-Mulej: "Int min tgħid li hu l-qaddej fidil u għaqli? Min hu dak li s-sid iqiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehemhom f'ħin l-ikel? Hieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa, li jafdalu ġidu kollu f'idejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu, 'Sidi jiddawwar ma jiġi,' u jaqbad isawwat lill-qaddejja kollha, rġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor; sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennieh, f'siegħa li fiha jieħdu għal għarrieda, u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqqhom in-nies li m'humiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu, u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swat kbir jaqla'. Min imbagħad, bla ma jkun jaf xi jrid sidu, jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqha s-swat, dan ftit jissawwat. Għax lil min tawh ħafna, ifittxu li jieħdu ħafna mingħandu; u min ħallewlu ħafna f'idejh, iżjed jippretendu mingħandu.

Tuesday, October 20, 2009

It-Tlieta 20 t’Ottubru

It-Tlieta 20 t’Ottubru It-Tlieta tat-29 ġimgħa ta’ matul is-sena

L-Ewwel Qari Rumani 5: 12, 15b, 17-19, 20b-21

Għalhekk, bħalma kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub, u permezz tad-dnub il-mewt, u hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha, għax kollha dinbu.Jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja ta' Alla u d-don mogħti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesù Kristu, xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesù Kristu. Mela kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha l-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-diżubbidjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-ubbidjenza ta' wieħed il-ħafna jsiru ġusti. Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. B'hekk, kif id-dnub saltan permezz tal-mewt, hekk issa l-grazzja ssaltan permezz tal-ġustizzja għall-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' Ġesù Kristu Sidna.

Salm Responsorjali Salm 40: 7-8a, 8b-9, 10-17

Hawn jien, Mulej; ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.

Int ma titgħaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti;

imma widnejja inti ftaħtli;

ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija.

Mbagħad jien għedt: "Hawn jien, ġej. "

Hawn jien, Mulej; ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.

Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi

li nagħmel ir-rieda tiegħek.

Alla tiegħi, dan jogħġobni;

il-liġi tiegħek ġewwa qalbi.

Hawn jien, Mulej; ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.

Xandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira;

xufftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu.

Hawn jien, Mulej; ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.

Jithennew u jifirħu bik

dawk kollha li jfittxuk;

jgħidu dejjem: "Kbir il-Mulej?"

dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek.

Hawn jien, Mulej; ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.

L-Evanġelju Luqa 12: 35-38

"Żommu ġenbejkom imħażżma u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula; kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ, biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnufih. Henjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jishru! Tassew ngħidilkom, li hu jitħażżem, iqegħedhom madwar il-mejda, u jgħaddi quddiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sahra, jew tat-tielet, u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, henjin huma!

Monday, October 19, 2009

It-Tnejn 19 t’Ottubru

It-Tnejn 19 t’Ottubru San Ġwann de Brébeuf, Sant’ Iżakk Jogues, Saċerdoti u Sħabhom, Martri

L-Ewwel Qari Rumani 4: 20-25

Quddiem il-wegħda ta' Alla, Abraham ma qagħadx italla' u jniżżel jekk jemminx jew le, imma ssaħħaħ fil-fidi, filwaqt li gglorifika lil Alla u żamm bis-sħiħ li min kien għamillu l-wegħda kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu. U kien għalhekk li dan ġie "lilu magħdud b'ġustizzja?" Iżda l-kelmiet "ġie lilu magħdud?" ma nkitbux għalih biss, imma għad ikun magħdud ukoll lilna li nemmnu f'dak li qajjem mill-imwiet lil Ġesù Sidna, li kien mogħti għall-mewt għal dnubietna, u mqajjem għall-ġustifikazzjoni tagħna.

Salm Responsorjali Luqa 1: 69-70, 71-72, 73-75

Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu.

Gie jżur u jifdi l-poplu tiegħu biex jeħlishom,

Hu waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni

f'dar David qaddej tiegħu.

Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu.

Bħalma wiegħed fl-imgħoddi b'fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna,

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B'hekk juri ħniena ma' missirijietna

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu.

Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu.

Din kienet il-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna:

li jagħtina l-grazzja li jeħlisna minn idejn l-għedewwa tagħna,

naqduh bla biża', tul ħajjitna kollha,

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu ħajjitna kollha.

Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu.

L-Evanġelju Luqa 12: 13-21

Xi ħadd mill-folla qallu: "Mgħallem, għid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi." "Ħabib?" wieġbu Ġesù, "min qegħedni mħallef fuqkom, jew qabbadni nqassmilkom il-ġid bejnietkom?" Mbagħad qal lin-nies: "Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull regħba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu." U qalilhom parabbola: "Wieħed raġel għani ġabar kotra ta' frott mir-raba' tiegħu. U beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu, 'X'se nagħmel? Għax dan il-frott kollu ma għandix fejn naħżnu! Ara x'nagħmel,' qal, 'inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar, u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Mbagħad ngħid lili nnifsi: Ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin; mela strieħ, kul, ixrob, ixxala?" Iżda qallu Alla, 'Iblah li int! Dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura. U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta' min ikunu?' Hekk jiġrilu min jiġma' l-ġid għalih innifsu bla ma jistagħna quddiem Alla."

Sunday, October 18, 2009

Il-Ħadd 18 t’Ottubru

Il-Ħadd 18 t’Ottubru Id-29 Ħadd ta’ matul is-sena

L-Ewwel Qari Isaija 53: 10-11

Iżda l-Mulej għoġbu jgħakksu bil-mard. Talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni, huwa għad jara nisel u jtawwal jiemu; u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih. Wara t-tbatija tiegħu għad jara d-dawl, jixba' bit-tagħrif tiegħu. Il-Ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu.

Salm Responsorjali Salm 33:4-5. 18-19, 20, 22

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna.

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej,

kollox bil-fedeltà huwa għamel.

Hu jħobb id-dritt u s-sewwa;

bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art.

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna.

Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu,

fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu,

Biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom,

u jaħjihom fi żmien il-ġuħ.

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna.

Ruħna tixxennaq għall-Mulej,

hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna,

kif fik hi t-tama tagħna.

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna.

It-Tieni Qari Lhud 4: 14-16

Mela meta aħna għandna l-qassis il-kbir, li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesù, Bin Alla, ħa nżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna ma għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-dgħufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox, minbarra d-dnub. Ħa nersqu, mela, b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja, biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqtha l-grazzja li neħtieġu.

L-Evanġelju Mark 10: (35-45), 42-45

(Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, resqu lejh u qalulu: "Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna." Xi triduni nagħmlilkom?" staqsiehom. U huma weġbuh: "Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek." Imma Ġesù qalilhom: "Ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, u titgħammdu bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien?" "Għandna?" qalulu. Mbagħad qalilhom Ġesù: "Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien; imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi, din m'hijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija." L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni.)

Imma Ġesù sejjħilhom u qalilhom: "Tafu intom, dawk in-nies, li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom, u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-setgħa tagħhom fuqhom. Fostkom ma għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu joqgħod ilsir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll Bin il-bniedem, hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra."

Saturday, October 17, 2009

Is-Sibt 17 t’Ottubru

Is-Sibt 17 t’Ottubru Tifkira ta’ San Injazju ta’ Antjokja, isqof u martri

L-Ewwel Qari Rumani 4: 13, 16-18

Lil Abraham jew lin-nisel tiegħu l-wegħda li jirtu d-dinja ma saritilhomx permezz tal-Liġi, imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Għalhekk il-wegħda hi marbuta mal-fidi, biex tkun mogħtija bħala grazzja, u hekk tibqa' sħiħa għal uliedu kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-Liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abraham - il-missier tagħna lkoll, skond ma hemm miktub: "Jiena nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnu?" - missierna quddiem Alla li fih hu emmen, li jagħti l-ħajja lill-mejtin, u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma kellu ebda tama, Abraham ittama u emmen; u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skond ma kien intqal lilu: "Hekk għad ikun in-nisel tiegħek."

Salm Responsorjali Salm 105:6-7, 8-9, 42-43

Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.


Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu,

ulied Ġakobb, il-maħtur tiegħu,

Jaħweh hu Alla tagħna!

Ma' l-art kollha l-ġudizzji tiegħu!

Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.

Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu,

fil-kelma li ta għal elf nisel,

fil-patt li għamel ma' Abraham,

fil-wegħda li ħalef lil Iżakk,

Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.

Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu

u f'Abraham, il-qaddej tiegħu.

U ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu,

b'għajat ta' ferħ lill-magħżulin tiegħu.

Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.

L-Evanġelju Luqa 12: 8-12

"U ngħidilkom li kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, Bin il-bniedem ukoll jistqarr li huwa miegħu quddiem l-anġli ta' Alla. Iżda min jiċħad lili quddiem il-bnedmin, jien niċħad lilu quddiem l-anġli ta' Alla. U kull min jgħid xi ħaġa kontra Bin il-bniedem tinħafirlu; iżda min jieqaf lill-Ispirtu s-Santu ma jinħafirlux. Meta jeħdukom quddiem is-sinagogi u l-kapijiet u s-setgħat, toqogħdux tħabblu raskom kif sejrin twieġbu jew x'sejrin tgħidu, għax l-Ispirtu s-Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x'għandkom tgħidu."